TCSMovePath

Array of TCSMovePoint

Syntax

TCSMovePath = array of TCSMovePoint